-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۸, دوشنبه

نخبه های افغانستان در دیار مهاجرت

نخبه های جوان افغانستان، بی مروتی هایی روزگار را دست آموز خویش کرده اند. دوست من حق شناس کریم، در شهر ملبورن استرالیا در رشته حقوق و علوم سیاسی سرگرم تحصیل است و همزمان کار می کند و مسوولیت تأمین خانواده را در کابل نیز به دوش دارد. فروتن، همت مدار و صاحب اندیشه و دیدگاه ارزشناک نسبت به آیندۀ مردم و کشور ما افغانستان است.

چهره های برازنده ای از جوانان افغانستان در ملبورن و دیگر ایالات استرالیا، درعرصه کار و آموزش عالی توانمندی درخشانی از خود نشان داده اند. اما از جمع جوانان پناهنده در کشورهای پیشرفته مانند استرالیا شمار کسانی که تحصیل و کار را موازی با هم، آن هم پیروزمندانه دنبال کنند، چندان چشمگیر نیست؛ بی گمان علتش این است که جوان ها، از هفت خوان دشواری و مشقات سرنوشت رد شده و هنوز با گرفتاری های چند بُعدی زنده گی در مبارزه اند؛ آن ها نماد های برازنده ای از تقابل ظرفیت بشری با سرنوشت بی رحم اند.

حق شناس کریم جزء قشر نخبۀ افغانستان در ملبورن به شمار می رود. ایشان اخیراً نخستین مرحله از آموزش عالی حقوق در دانشگاه ملبورن را موفقانه سپری کرد و گواهینامه گرفت. ( فرتورسمت چپ/ حق شناس با استاد رهنما)