-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۳, شنبه

این شخص دلال بستر، برای فضل هادی مسلمیار است

گروپ های کشف پلیس و امنیت می توانند رد گیری کنند.نامش امین الله امانت از اهالی کنر بوده و از فساد پیشه های حرفه ای دربار فضل هادی مسلمیار است. موصوف قبلاً معین اداره ارتشاء و فساد بود. بعد از الغاء آن اداره، مسلم یار او را به ریاست استیناف زون غرب کابل مقرر کرد که امورات نواحی 3، 4، 5، 6، و 13 را به عهده دارد. 
امین الله برخلاف تخلصش، فقط به جمع آوری پول سیاه مشغول است و هیچ مرجعی از ترس رئیس سنا صدای بلند کرده نمی تواند. در ضمن، براساس راپور منابع امنیتی، همه روزه دخترانی را که روی موارد مختلف کار شان به دادستانی می کشد به وسیله موتر به مهمان خانه خاص مسلمیار انتقال می دهد.
شخص امین الله در کنار دفترش یک اتاق خاص هم دارد که وسایل عشرت و باده گساری در آن فراهم است و همه روزه، زنان و دختران به نوبت به آن ها می آیند و رخصت می شوند. شبکه های پیگرد امنیت ملی سهل می توانند این روند را ترصد کنند.