-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۳, چهارشنبه

آخرین چانس برای اردوگاه ضد طالبان

اشرف غنی از محاسبۀ قدرت های خارجی به حیث یک شریک قابل اعتماد و قابل بقا، حذف شده است. امضای توافق بین امریکا و طالبان، مؤید شک ناپذیر این امر است. اما گروه ارگ تبلیغات شدیدی را در مجامع خارجی پیش می برند و آنان را از نیروهای ضد طالبان می ترسانند. به آن ها تفهیم می کنند تا زمانی که این نیروها در شمال، کابل، غرب و مناطق مرکزی فعال باشند؛ حاکمیت بی دغدغۀ طالبان امری خیالی است و به موازات آن، شمال را از داعش و طالبان می گیرند.
وضع موجود کدام ابهامی فلسفی ندارد. هرگاه حکومت همه شمول که ده ها برابر گروه اشرف غنی قدرت مردمی دارد؛ این بار پایش برای یک معاملۀ  حقیرانه بلغزد، دیگ تاریخ که برای تغییر عادلانه و تقسیم ملی قدرت به جوش آمده، تا پنج سال دیگر از جوش خواهد افتاد.