-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۷, یکشنبه

تصویر موهوم احمد شاه مسعود در برنامه پرگار بی بی سی


اشاره: رعایت توازن در یک بحث، نباید سوژۀ اصلی برنامه را به قهقرا ببرد.

داریوش کریمی مجری برنامۀ پرمحتوای «پرگار» درشبکه فارسی بی بی سی، بحث این هفتۀ خود را « میراث احمد شاه مسعود» نام گذاشته بود. اما دو تن از مهمانان محترم درین برنامه، تمرکز و احاطۀ درخور بر مسأله مورد بحث نداشتند. در انقلاب، جنگ و آزمون تاریخی سی ساله درافغانستان، رد پای و وزنۀ احمد شاه مسعود، بسا برجسته، کارا و فراگیر است.

 تعیین بحث یک ساعته دریک برنامۀ با اعتبار، آن هم در بارۀ حضور و نقش حجمی شخصیتی مانند شادروان احمد شاه مسعود، مستلزم دقت در بارۀ کسانی است که قرار است جنبه های مشخص و منطقی مبارزات مسعود را بررسی و نتیجه گیری کند. مسعود، سیمای محوری تغییر درتاریخ سیاسی افغانستان است که هیچ گاه نمی شود در بارۀ او ازروی قیاس های عامیانه، خوشبینی یا بدبینی های غیرعلمی به بحث نشست.  
از فحوای مباحثه این طور برداشت شد که یکی از شرکت کننده ها، از داشتن اطلاع یا مطالعه ای دربارۀ وقایع چهل سال اخیر به طور غم انگیزی بی بضاعت بود. من از تهیه و نشر این برنامه متأسف هستم. سخنان هردو سخنگویان برنامه، عمدتاً نه بر پایۀ مستندات، که بیشترینه بر مسموعات پراکنده و عوام گرایانه استوار بود. داریوش کریمی، این رشته بحث را مثل این که در مقایسه با دیگر مباحث نظری و سیاسی، دست کم انگاشته بوده است.