-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۳۰, شنبه

جنگ و آشتی عطا نور و احمد ضیاء مسعود، موقف گیری اندیشه پردازان این جریان در خارج، شکست یا پیروزی صلاح الدین و ائتلاف های فصلی سیاسی با ارگ، باعث اعادۀ جمیعت اسلامی یک پارچه نخواهد شد. فقط یک پیروزی سیاسی کامل ( تغییرقانون اساسی و برپایی نظام صدارتی) می تواند راهگشا باشد.