-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۴, یکشنبه

احتمال ترورفرماندهان پنجشیری


شبکه امنیت به رهبری عارف استرغچی، جنرال بابه جان را تحت نظر گرفته اند.

به حوالۀ شبکه امنیتی درکابل، جنرال عارف سترغچی رئیس اداره امنیت ولایت کاپیسا، طرح ترور قوماندان های پنجشیر را در دست دارد. استرغچی از نفرهای خاص الماس زاهد است که روی افراد با نفوذ قومی و نظامی ضد طالبان کار می کند تا آنان را به تیم حاکم جذب کند. 
عارف استرغچی از افراد امنیتی دوره نجیب و از دلالان مشهور به الماس زاهد است که در بسا اختطاف ها و باج گیری ها و مدیریت قمارخانه ها دست دارد. او عضو سازمان امنیت روسیه است و زمانی درهوتل خوشه مرکزیت داشت. شاید به همین منظور، زمانی از سوی رحمت الله نبیل از امنیت طرد شده بود.
عارف استرغچی در صورت بروز بحران، مسوول سد سازی و قرنطین نظامیان پنجشیر به سوی کابل را به عهده دارد. وی با میر رحمان رحمانی رابطه تیره دارد. چند سال پیش، پسر عارف استرغچی، دختر میر رحمان رحمانی را فرار داده بود. گزارش ها می رسانند که ارگ از ناحیه حضور جنرال بابه جان در محور شمالی نگران است و شبکه استرغچی، تحرکات جنرال بابه جان را تحت نظر دارند. امکان سوء قصد علیه جنرال بابه جان امری منتفی نیست.