-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۸, دوشنبه

من به استاد عطا پیام گذاشته ام

استاد عطا نور، از رهگذر مدیریت تبلیغاتی در کشاکش های حاد سیاسی در وضع اسفباری قرار دارد.

 گروهی از متملقان نا کارا، کار وی را سخت تر کرده اند. وی در میدان جنگ افکار، حتی از حالت دفاعی به موضع انفعال کامل افتاده است. راه برون رفت و آسان وجود دارد. من با آن که از منتقدان مصلح وی می باشم، به قاری قدرت دستیار ایشان پیامی گذاشته ام. با یک طرح فشرده، می توان توازن موقعیت وی در آشفته بازار پر رقابت اطلاع رسانی را اعاده کرد. 
افشای سند صوتی استاد عطا برای سیاست مداری مانند او هولناک است. همچنین بسیار جای تعجب است که یک سیاستگر با سابقه، راه نجات را در تشدید عملیات کمنت گذاری پراکنده و بدون هدف جستجو می کند. زمینه و اسباب گذار از حالت انفعال به حضور فعال و سازنده در میدان منطق و تبلیغات وجود دارد. فکر می کنم سخت ترین کار، قانع کردن استاد عطا به قبول یک طریقه مؤثربه دور از عادت های معمول است.