-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۶, شنبه

قسمت دوم سریال فساد در وزارت شهر سازی


قهرمان سریال: محمد جواد پیکار
براساس مدارک و اسناد ارسال شده به گزارشنامه افغانستان

یک سال قبل از امروز محمد جواد پیکار، رییس اداره اراضی افغانستان به رییس جمهور پیشنهاد کرد تا اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن ادغام گردد و او (پیکار) در راس آن قرار گیرد. رییس جمهور فرمان داد تا این دو اداره ادغام گردد و محمد جواد پیکار به عنوان سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی باشد.

در مدت یکسال گذشته جواد پیکار در صدد ارایه گزارش‌های دروغین به رییس جمهور و پارلمان بود. او بانک زمین ایجاد کرد و به اساس ارقام که در آن ذکر است حدود چندین میلیون هکتار زمین هوایی و خیالی در آن ذکر شده که در جمع آن بیشتر زمین های دولتی به اسم اشخاص رسیده است. این بانک یک دروغ و فریب بزرگی بود که به رییس جمهور گزارش حقیقی آن از طریق سارنوالی رسیده است.

محمد جواد پیکار زمین سیلوی مرکزی واقع کارته مامورین کابل را با پوهنتون خصوصی کاردان معامله کرد و در مقابل آن در کشور ترکیه جایداد به دست آورد. اسناد این معامله از طریق کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه به سارنوالی رسید و سارنوالی پس از چندین هفته تحقیق به حقایق دست یافت.

بیشتر از ۲۰۰ تن که به عنوان کارمند باالمقطع استخدام شده، بعدا بدون در نظرداشت قانون خدمات ملکی در بستهای رسمی مقرر گردیده اند و معاش بست را در یک سال گذشته دریافت نموده اند.

توریالی ایثار یکی از افراد نزدیک جواد پیکار که پیشنهاد مقرری وی به عنوان معیین خصوصی سازی ۳ مرتبه از سوی ریاست جمهوری مسترد گردید، بالاخره آقای پیکار وی را به امضای خودش به عنوان سرپرست و وارسی کننده آن معینیت تعیین کرد که قانوناً این حرکت خلاف قانون بوده و تمام اجراات این شخص باطل و بی اعتبار است.