-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۵, جمعه

خبر دارید این ها چه کرده اند؟

اطلاعات ثقه می رسانند که دزدان حرفه ای اشرف غنی را محاصره کرده و گزارش های غلط به ارگ داده می شود. 
پیوست این گزارش نیز نشر خواهد شد. محمد جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، دو ماه قبل به دلیل فساد و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه ای از سوی اشرف غنی ممنوع ‌الخروج اعلان شد و به دادستانی کل کشور وظیفه سپرده شد تا جایدادها و اجراات وی را به صورت دقیق و جدی بررسی کنند.

پس از بررسی هیات مختلط با صلاحیت از چندین اداره به شمول اداره مبارزه با فساد اداری، دادستانی کل، اداره امور و کمیسسیون اصلاحات اداری، با وجود دریافت های اسناد موثق از فساد در وزارت شهرسازی و اداره اراضی، جواد پیکار رفع ممنوع‌الخروج شد و سرو صدای ارجاع دوسیه به محکمه خاموش گردید.

اطلاعات موثقی که از دفتر مسعود توخی رییس بورد تعیینات کمیسسیون اصلاحات اداری بییرون درز کرده است نشان میدهد که باوجود تخطی های خیلی زیاد و فساد گسترده جواد پیکار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالهادی مسلمیار و الهام عمر هوتکی در حفظ دوسیه فساد پیکار و خاموش شدن سر و صدا نقش داشته است.

اما در مقابل آن، این سه شخص از پیکار چی دریافت کرده اند؟

گفته میشود که جواد پیکار نزدیک به ۳ میلیون دالر را به تعدادی از اعضای مجلس نماینده گان، الهام عمر هوتکی، عبدالرب رسول سیاف و عبدالهادی مسلمیار قسمت کرده است.

همچنان گزارشهای موثقی وجود دارد که صدها جریب زمین دولتی را نیز برای حاجی ممتاز برادر زاده رسول سیاف و عبدالهادی مسلمیار از طریق جعل کاری در اسناد بانک زمین که نزد اداره اراضی وجود دارد، به آنها سپرده است.

حدود ۳ هفته قبل جواد پیکار بدون هیچ گونه ممانعتی به ترکیه رفت وبعد از سپری نمودن ۱۰ روز در کنار خانواده اش دوباره به کشور باز گشت.

اگر به عوض پیکار یک وزیر هزاره، ازبک یا تاجک می بود، اکنون جایش زندان پلچرخی بود، اما پشتون بودن وی و قرابتش با رییس جمهور غنی باعث شد تا میانجگری سیاف و مسلمیار پذیرفته شود و دوسیه فساد این وزیر همچنان حفظ بماند.