-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۳, چهارشنبه

عبدالله جز صدور دستور برای اشغال حکومت های ولایات راه دیگری ندارد

من از واپسین پیام فضل احمد معنوی این طور فهمیدم که دکتر عبدالله درهمیاری با جنرال دوستم و نیروهای حزب وحدت، حکومت های محلی را ملغاء قرار خواهد داد؛ ئ به کمک نیروهای مردمی، تأسیسات عمومی را تحت نظارت آورده و والی های حکومت همه شمول را اعلام خواهد کرد.
 جز این اقدام هیچ راهی دیگر باقی نمانده است. منابع از کابل خبر می دهند که گروه غنی به غیر از انحصار قدرت به شیوۀ پنج سال پیش، به هیچ گزینه دیگری سر توافق نشان نداده اند. 
هرگاه حکومت دکترعبدالله زمان ببازد؛ و فرصت هدر دهد، بدنه های سیاسی  ومردمی اش تحت تأثیر پول و وعده های کرسی و مقام یکی پی دیگر فروخواهد ریخت. معادلۀ کهنه را فقط و فقط تعهد جدید برای مقابلۀ مضاعف تغییر می دهد.