-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۹, دوشنبه

اشرف غنی - امرالله مضطرب شده اند


 صلاحیت های بی پرسان اشرف غنی عملاً به جایگاه تشریفاتی تنزل کرده است.
به نظر می رسد کژخویی بی درمان اشرف غنی وشرکایش، سرانجام گریبان شان را گرفت. آن ها به حدی بی افسار شده بودند که یک روز بعد از برگزاری مراسم تحلیف، بنا داشتند به زور قوای نظامی، کاخ سپیدار را اشغال و همه چیز را مختومه اعلام کنند. اما در برابر اقدام مجدانۀ امریکایی ها و ایرانی ها مجبور به عقب نشینی شدند.

اکنون که توافق تازه در اوج فشارها حاصل آمده، تیم اشرف غنی دربرابر کادرهای تاجک تبار، پشتون، هزاره و ازبک شامل درتیم ثبات و همگرایی، کوچک شده است. قرار گزارش های عملاً موجود، در جناح «دولت ساز» امرالله صالح 30 درصد از انتصابات اداری را به خود اختصاص داده است.  درطرف ثبات و همگرایی، 25 درصد به تیم اصلی عبدالله و مابقی 25 درصد به متحدان تیمی اش رسیده است.

در توافق نامه 2014 عبدالله اصلاً حاضر نشده بود از دست آورد های مردم حراست کند؛ درنتیجه، غنی با تشدد و زورگویی، همه مناصب وزارتی و ارگان های مستقل را تحت فرمان خود در آورد و کار به جایی کشید با وصف آن که پیوسته قانون اساسی را شاهد می گرفت، معاون اول خود را از قدرت بیرون انداخته بود.

گزارش می رسد که امرالله صالح نیز ازین تحول و توافق مضطرب شده و پیوسته به ابراز نظرهای تحریک آمیز متوسل می شود. اما خطای گذشته به دکترعبدالله دیگر قابل تکرار نیست؛ و امرالله صالح، دربرابر فشارهای جنبش ملی، حزب وحدت، متحدان پشتون در تیم ثبات وهمگرایی و دپلوماسی خاموش وویرانگر خود عبدالله خسته خواهد شد.

 درتوافق کنونی، هر مؤلفه سیاسی شامل در تیم عبدالله، جدا جدا سهم خود را مشخص کرده و خود از آن دفاع خواهند کرد. یعنی عبدالله صلاحیت واگذاری مقام ها و امتیازات تیمی را به تیم غنی ندارد.
تغییر دیگر این است که تشکیلات امنیت ملی به وسیله کرزی و غنی متکی به سیاست حذف و کنار زنی، عیار شده بود؛ اکنون با حضور صالح و عبدالله، دستگاه امنیت ورژن اصلی اش ( ضدیت با طالب و پاکستان) را بازخواهد یافت. عین تعامل دروزارت داخله و دفاع اتفاق خواهد افتاد.
درصورت شروع زورآزمایی بین طالب و حکومت در آینده، قاعده مشترک و استوارتری درحکومت شکل خواهد گرفت؛ زیرا قاعدۀ مبارزه با بلک واترافغانی بین نیروهای دولتی مشترک است.