-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۰, شنبه

رتبه مارشالی، لقب مأموری با دست خالی

رتبه مارشالی، پرکردن جیب با نقل کاغذی است. از فهیم تا دوستم هم چنین است. نتیجه مارشالی اولی را امروز می بینیم. چه باقی مانده از مارشالی گرفتن و چوکی گرفتن بدون نهاد سازی عادلانه قدرت؟ واقعیات چه شاهدی می دهند؟ قدرت انحصاری در دست کی ها است؟