-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۵, دوشنبه

طالب خواستار استعفای حکومت می شود، چی خواهید کرد؟

اشرف غنی دربرابر سه روز آتش بس از سوی بلک واتر جدید ( طالبان)، یک دم رهایی 2 هزار آدمکش تروریست را امضاء کرده.
 آیا نمی داند که خواست بعدی طالب در مرحله بعدی چه است؟
هرگاه مطالبه بعدی بلک واتر، استعفای حکومت و انتقال مسالمت قدرت به «امارت اسلامی» باشد؛ که هست، چی موضعی اتخاذ خواهد کرد؟ عبدالله به طور موازی با پروژه خلیلزاد و ایران همسویی دارد و درآینده ازین دو منبع درمورد حوادث بعدی مطلع می شود.
اما غنی چی کار خواهد کرد؟
 یکجا شدن 5 هزار جنگجوی تازه نفس، قدرت بلک واتربرای حمله بر شهرها را افزایش می دهد.