-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۹, جمعه

نذر و خیرات ظاهرشاه درحمایت از حمله هیتلر به شوروی


سردارداوود خان نیز برنامه حمله به اتحاد شوروی را آماده کرده بود.
منبع: راز اعلیحضرت/ منشور امان الله درنقشه هیتلر و موسولینی- رزاق مأمون
پاره ای از فصل چهارم
نبرد فراگیرو تاریخی در خاک شوروی بین اردوی هشت میلیونی هیتلر و ارتش سرخ اتحاد شوروی درجریان بود. درچنین اوضاع حساس، هسته های جاسوسی شوروی درکابل، تهدید از مرزهای جنوبی ( افغانستان) علیه شوروی را پیش بینی کرده بودند. در حکومت هاشم خان بنا به گزارش اطلاعات شوروی، «احساسات شدید ضد شوروی حاکم داشت». با آن که بین افغانستان و آسیای میانه شوروی مرزهای قومی مشخصی وجود نداشت « محافل سلطنتی کابل گسترش قلمرو نفوذ بر سر زمین های جمهوری های شوروی را در سر داشتند. این طرح های توسعه طلبانه افغان ها برای مرکز عملیاتی آلمان ( ابویر) درکابل امری مطلوب بود.» 
درهرحال، « خبر وقوع جنگ در کابل با شور وشعف استقبال گردید».

http://www.globaldomainsnews.com/the-second-front-hitler-how-the-abwehr-was-preparing-an-attack-on-the-soviet-union-from-afghanistan
By Daniel Johnson
5 February 2020

هاشم خان و ظاهرشاه با اعزام سری هیأت ها به برلین، مطابق ارزیابی های چند بُعدی، به طرح هیتلر پیوسته بودند و در صورت برهم خوردن جغرافیای جنگ در آسیا، نیازی به آوردن دست نشانده ( امان الله) از بیرون احساس نمی شد. آن ها هرچند سیاست رسمی خود را درخط بی طرفی در نبرد تعریف کرده بودند، در تعاملات سری به نازی ها اطمینان داده بودند که درصورت برهم خوردن توازن قوا در سطح جهان، آن ها خود بخشی از موج مسلط در جنگ بین المللی خواهند بود. 
در اسناد دپلوماتیک انگلیس آمده است که در کنفرانسی بین مقامات ارشد دربار کابل این پرسش به میان آمد که آیا دریک فرصت مناسب می توان علیه انگلیس شروع به جنگ کرد؟ از میان حضار تنها فرمانده قوای هوایی و شهزاده محمد داوود از حمله به انگلیس حمایت کردند؛ بقیۀ اعضای دربار به این نظر بودند که باید منتظر حوادث ماند. 

Afghanistan between the Great Powers, 1938- 1945
International Journal of Middle East Studies
Milan L. Hauner. Published by: Cambridge University Press
Page: 490

 پژوهشگر روسی یوری بولاتوف نوشته است: منابع اطلاعاتی شوروی از شورواشتیاق در هیأت حاکمه نادری از حمله آلمان بر شوروی گزارش دادند. در روزهای نخست جنگ، شخص ظاهر شاه مبالغ هنگفتی را از بودجه شخصی خویش برای اقامه نماز شکرگزاری به مصرف رسانید و اظهار داشت که خطر هجوم نظامی اتحاد شوروی بر افغانستان اکنون برطرف شده است. 
سردارهاشم خان نخست وزیر گفت که برخی به او گفته اند که اتحاد شوروی درهم شکسته، توان از دست داده و  در آستانه فروپاشی قرار گرفته است و این مساله به سود افغانستان است. *

http://www.globaldomainsnews.com/the-second-front-hitler-how-the-abwehr-was-preparing-an-attack-on-the-soviet-union-from-afghanistan
By Daniel Johnson
5 February 2020

پانوشت: باورمندی خاندان شاهی در پیروزی آلمان به آن پیمانه بزرگ بود که ظاهر شاه وهاشم خان در نخستین روز های جنگ دست به یک رشته اقدامات شوروی ستیزانه یازیدند. برای نمونه، ظاهر شاه پس از 22 جون 1941 از پول خود دوازده هزار افغانی را برای برپایی مراسم دعا و شکر گزاری در نیایشگاه  های کابل در پیوند با درگرفتن جنگ میان شوروی و آلمان نذرانه داده بود.
برپایه اطلاعات سفارت شوروی، هاشم خان به تاریخ 25 جون 1941 ابراز داشته بود: « بسیار خوب شد که شوروی با آلمان وارد جنگ گردید. شوروی در نتیجه جنگ، از یک کشور واحد به چند پارچه فروخواهد پاشید. باید افغان ها به جنگ آماده گی بگیرند. باید وسیعاً در میان مردم این اندیشه را پخش کرد که مسلمانان به خاطر کشتن کافران به بهشت می روند!

جنگ افغانی استالین، برگردان عزیزآریانفر، برگ 378

مأموران هسته اطلاعاتی آلمان موسوم به ابویر Abwwhr پادشاه افغانستان را به حمله بر اتحاد شوروی برمی انگیختند. پیوست به این اقدامات، اطلاع واصل شده بود که برنامۀ آماده گی نظامی علیه اتحاد شوروی « از سوی سردارمحمد داوود پسرعموی ظاهر شاه تنظیم شده بود». 

http://www.globaldomainsnews.com/the-second-front-hitler-how-the-abwehr-was-preparing-an-attack-on-the-soviet-union-from-afghanistan
By Daniel Johnson
5 February 2020

درماه سپتامبر وزیر خارجه افغانستان حین دیدار از برلین، درسخنانی تحریک آمیز از « آزادی» پانزده میلیون شهروند افغان سخن راند که زیر یوغ انگلیس در شبه قارۀ هند زنده گی می کردند. وزیرخارجه خواستار تحویلدهی تسلیحات و تجهیزات سنگین از سوی آلمان به افغانستان شد. در ازاء این خدمت گزاری به هیتلر « خواستار آن بود که مناطق گسترده ای را تا رودخانه Indus River ( اتک) به دست آورد.». عبدالمجید خان نیز تا سال 1941 در محافل مختلف پیشنهادات مشابه به خواسته های وزیرخارجه افغانستان را ارائه داده بود.

http://books.stonebooks.com/history/afghanistan.shtml

در چنین اوضاعی، به حوالۀ منابع انگلیس درکابل، رژیم شاهی افاده می داد که هجوم آلمان نازی علیه شوروی به اندازۀ کافی شدید نیست.
http://www.globaldomainsnews.com/the-second-front-hitler-how-the-abwehr-was-preparing-an-attack-on-the-soviet-union-from-afghanistan
By Daniel Johnson
5 February 2020

سردارهاشم معامله گری ماهر و چند لایه و از آینده مشوش بود.  او دردیدار با دپلومات های انگلیس، حرف آخر خود را رؤیت نمی کرد. وزیرمختارانگلیس درکابل گزارش داد: به نظر می رسد نخست وزیر هاشم خان امیدوار است که جرمنی و شوروی به طور چشمگیری نیروی شان را از دست بدهند تا نتوانند جنگ را به شرق میانه گسترش دهند.

Afghanistan between the Great Powers, 1938- 1945
International Journal of Middle East Studies
Milan L. Hauner. Published by: Cambridge University Press
Page: 490

با این حال چرخۀ اوضاع به گونۀ متضاد درحرکت بود. ظاهراً نازی ها خواستار سرنگونی ظاهر شاه از طریق سازماندهی یک کودتا درکابل بودند. آلمان با وصف آن که ظاهراً اجرای «منشورامان الله» را کنار نهاده بودند، دربارشاهی کابل را بخشی از سیطرۀ بریتانیا می دانست و هنوز امان الله، گزینۀ اصلی آنان به شمار می رفت. طرح راه اندازی کودتا در کابل از سوی شبکه جاسوسی ابویر به اتمام رسیده بود. دولت آلمان امیدوار بود که امان الله شاه پیشین افغانستان را که در تبعید گاه ایتالیا به سر می برد، بر صحنۀ قدرت بیاورد. باور نازی ها این بود که امان الله با وصف آن که با اتحاد شوروی رابطه دوستانه دارد، به آسانی حاضر شده بود که به عنوان یک دست نشاندۀ فرمان پذیر آلمان به اورنگ قدرت درکابل دست یابد.

http://www.globaldomainsnews.com/the-second-front-hitler-how-the-abwehr-was-preparing-an-attack-on-the-soviet-union-from-afghanistan
By Daniel Johnson
5 February 2020

رسانه های ضد هیتلر در اروپا پی آیند درین رابطه گزارش می دادند. یک روزنامه نگاشت: نازی ها در تلاش راه اندازی جهاد افغانستان علیه بریتانیا اند. یک منبع معتبر می گوید که افروختن جنگ مسلمانان علیه انگلیس تمام ساکنان شمال غربی کشمیر، پنجاب و پشاور را در بر خواهد گرفت. درحال حاضر جنگجویان زبده در لشکرهای انگلیسی در هندوستان از میان همین مسلمانان اند. این است همان چیزی که جرمن ها به دنبال اند. زمانی که نازی ها طبل این اقدام را به صدا در آورند، خطوط تماس مستقیم بین افراد مظنون در کابل و توکیو در جاپان برقرار خواهد شد. نگاه آلمان به شورش مسلمانان به همکاری قبایل افغانستان بود تا راه تدارکات رسانی از امریکا به روسیه و بریتانیا را قطع کند. منابع جرمنی به مقامات افغان گفته اند که هرگاه درین زمینه قدم به جلو نگذارند، ارتش بریتانیا به زودی افغانستان را اشغال خواهد کرد. غلام زمان خان وزیر مالیه افغانستان به جاپان سفر کرده و گمان می رود بندوبست هایی میان دو طرف صورت بگیرد. هرچند ظاهر شاه ۲۷ ساله طرفدار انگلیس است؛ اما باورش این است که علی رغم آموزش و تجهیز اردوی یک صد هزار نفر افغانستان از سوی آلمانُ در برابر شورش حدود ۵۰۰ هزار قبایل مقاومت نخواهد کرد. 

The Gazette, Fri, Apr 3, 1942

نبرد فشرده و سختی بین شبکه های عملیات مخفی شوروی به رهبری میخائیل الله وردییوف و هسته اطلاعات ابویر آلمان در کابل در جریان بود. شبکه شوروی پنج کارآگاه اطلاعاتی و 15 مأمور دراختیار داشت. 
« با این حال، روس ها به همکاری انگلیس ها بر طرفداران نازی ها در دربار شاهی افغانستان غلبه کردند». ظاهر شاه به پیشنهاد خروج کارشناسان آلمانی وایتالیایی که با سفارت های شان درکابل تماس مستقیم کاری نداشتند، موافقت کرد. شمار آلمان ها در کابل حدود 300 نفر بود که نسبت به سایر اروپایی ها خیلی بیشتر بود. 

http://www.globaldomainsnews.com/the-second-front-hitler-how-the-abwehr-was-preparing-an-attack-on-the-soviet-union-from-afghanistan
By Daniel Johnson
5 February 2020

در اپریل 1940 هاوثمن مورلوک از هسته عملیاتی ( ابویر) همراه با دو تن دیگر  همراه با « دو بکس دپلوماتیک» حاوی تفنگچه های کوچک، یک دستگاه اسلحه 20 ملی متری نوع AA و مقداری مهمات به کابل رسیده و با شبکه عملیاتی آلمان – تاد- ( Todt) که پیش از آن درکابل فعال بودند، ملحق شدند. برخی دسته های عملیاتی اضافی نیز به عنوان پژوهشگر بیماری جذام داخل کابل شده و در گستره مرز ها با انگلیس به فعالیت شروع کردند. دسته جات فقیرایپی تا آن زمان با بهره گیری از کمک های شبکه ابویر یک رشته درگیری های چریکی را با قوای انگلیس انجام داده بودند. اما یک واحد چتربازان انگلیس در مناطق مرزی، ماموران آلمانی را از صحنه برداشتند. 
http://books.stonebooks.com/history/afghanistan.shtml

مأموران اطلاعاتی آلمان وایتالیا با فقیر ایپی روابط سری برقرار کردند. در سال 1941یک گماشته اطلاعاتی ایتالیا از راه افغانستان به وزیرستان جنوبی وارد شد و به منظور فراهم آوری جنگ ابزار، مهمات و تجهیزات ارتباطی به با فقیر ایپی وارد عمل گردید. آن ها مبالغ قابل توجه پول افغانی و همچنان 12 هزار پوند انگلیسی در اختیار فقیر ایپی قرار دادند.

https://defence.pk/pdf/threads/germans-and-faqir-of-ipi-in-wwii.326873/
Historical Dictionary of German Intelligence by Jefferson Adams
The Wars of Afghanistan: Messianic Terrorism, Tribal Conflicts, and the ... By Peter Tomsen

کوارونی سفیرایتالیا در سال 1941 با فقیرهیپی یک رهبرمذهبی مسلمان که از سالیان پیش علیه انگلیس می رزمید، در منطقه مرزی بین افغانستان و هند دیدار کرد. دپلومات ایتالیا پول و جنگ ابزار دراختیار وی گذاشت و وعده داد که در آینده کمک های بیشتری به هدف فروپاشی انگلیس در هند به آن ها داده خواهد شد. 
Amanullah Khan and Relations Internationals with Italy
Graduating Speaker- Roberta Bin
Prof. Antonio Trampus
Serial number 987026 
Co-ordinator- Prof. Duccio Basosi
Academic Year
122

اوبِرلوتنانت دیتریش ویتزل کیم رئیس هسته جاسوسی آلمان (ابویر) درکابل به اجنت های افغان و هندی خویش دستور داد که درتماس با فقیرایپی زمینه راه اندازی عملیات زمینی درمناطق قبایلی را فراهم کنند.
فقیر ایپی به هدف آموزش نفرات خود حاضر شد که یک فرستنده رادیویی موج کوتاه را از آلمان تحویل بگیرد. اما وی اسکناس های پوند انگلیسی را به اجنت ایتالیا برگرداند و درعوض، تقاضا کرد به جای آن، دالر یا طلای امریکایی برایش داده شود. سازمان ابویر بستۀ اوراق مالی فقیر ایپی را از ایتالیایی ها گرفتند. اطلاعات آلمان رمز ( شفر) فقیر ایپی را ( Fire – Eater) تعیین کرد. دوعامل جاسوسی آلمان درحالی که لباس افغانی به تن کرده و پول، نقشه ها، سلاح و تجهیزات رادیو را با خود حمل می کردند، به کمک وزیری ها کابل را به سوی وزیرستان جنوبی ترک کردند. در 19 جولای سال 1941 یک واحد نظامی 50 نفری افغانستان قرارگاه آلمان ها را به محاصره کشید. قرارگاه آتش گرفت و نفرات وزیری فرار کرده و بالنتیجه، یک اجنت آلمان کشته و نفر دومی اش به اسارت افتاد.
وزیرداخله آلمان درسفرش به کابل به مقامات افغان اظهار داشت که اقدام آن ها درکشتن آلمان ها یک « اشتباه غم انگیز» بود؛ زیرا دو آلمانی صرفاً مشغول انجام یک مأموریت اکتشافی بودند. افغان ها بدین گمان بودند که درعملیات علیه عمال آلمانی، انگلیس ها نفوذ کرده بود. نخست وزیرافغانستان ( سردارهاشم خان) به آلمان ها گفت که با توجه به گسترده گی شبکه جاسوسی انگلیس درمنطقه و نا آشنایی آلمان به محیط و منطقه، باید ازاقداماتی مشابه به آن حادثه در آینده جلوگیری شود. به این ترتیب، افراد عملیاتی آلمان وابسته به هسته ابویر، به ارائه یاری های مالی به حکومت کابل ادامه داده و همچنان به میرزا علی خان فقیه ایپی که سرگرم نبرد با نیروهای انگلیس در وزیرستان بود، پول پرداخت می گردید.

https://defence.pk/pdf/threads/germans-and-faqir-of-ipi-in-wwii.326873/
Historical Dictionary of German Intelligence by Jefferson Adams
The Wars of Afghanistan: Messianic Terrorism, Tribal Conflicts, and the ... By Peter Tomsen

ادامه دارد