-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۰, شنبه

این صفحه جعلی، از عکس و نام برگۀ من سوء استفاده می کند؛ از اعتباط ساقط است

وبلاگ «گزارشنامه افغانستان» از من است. Page فیس بوکی نیز به نام گزارشنامه افغانستان است.  فردی، عین نام و نمایۀ مرا برداشته و حساب کاربری درست کرده و خودش مدیریت می کند و با ادبیات خودش هرچه بخواهد نشر می کند. ادبیات رویداد نگاری من مشخص است. فکرمی کنم امنیت ملی از راه دیگری وارد شده و ظریفانه بازی می کند.