-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۸, پنجشنبه

امروزیر داخله در اشتهار پنجشیری ها

رهبری وزارت داخله باید پاسخ برخورد دوگانه و توهین آمیزش را به مردم بدهد.

آزاد آراد

برخورد وزارت امور داخله در افشای هویت مجرمین دستگیر شده دوگانه، عقده مندانه و جداً با پرسش مردم مواجه شده است. جرم عملی شخصی و مجرم بودن هیچگونه تعلقی به زبان، قوم و ولایت ندارد.

فرزندان مردم در چوکات نیروهای امنیتی و حمایت شان از نظام بخاطر حاکمیت قانون و قانونمندی در جامعه است. و مردم در دستگیری مجرمین و کاهش سطح جرم در شهر و کوچه در کنار نیروهای امنیتی شان هستند. اما وقتی مجرمین دستگیر میشود و در رابطه به آنان برخورد دوگانه میشود وزارت امور داخله باید به مردم پاسخ بدهد.
چرا وقتی مجرمینی دستگیر میشوند هویت آنها پنهان و به روی آن پرده کشیده میشود و وقتی مجرمینی دیگری دستگیر میشوند مطبوعات وزارت امور داخله عکس بدون پرده از مجرم را همگانی میسازد و ولایت و مشخصات دیگر آنان را بدون اینکه محکمه با صلاحیت به مجرم بودن شان حکم کرده باشد همگانی میسازد.

مردم حق دارند بدانند که پالیسی نشریاتی وزارت امور داخله در مورد چیست؟ آیا باید هویت کسانی پنهان و هویت کسانی زیر نام ولایت و قوم همگانی شود؟ ویا نه پالیسی نشریاتی در قبال همه مظنونین دستگیر شده یکسان است اما کسانی در راس مطبوعات وزارت داخله بنابر هر دلیلی عقده گشایی و برخورد قومی سمتی می کنند مردم را خلاف قانون توهین و احساسات مردم را قصدا در مقابل عملکرد پولیس جریحه دار می سازند. رهبری وزارت داخله هرچه زودتر باید به مردم پاسخ بدهد.