-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲, جمعه

جمهوری چپاول

دغل بازی اداری متفکر اعظم دوم دنیا عیناْ مانند حامد کرزی است. یک کسی را از امریکا آورده به نام مشاور رئیس جمهور در امور زراعت! نامش زراعت، ملاحظاتش سیاسی و فلوت بازی!
اولاً وظیفه وزارت پر طول وعرض چه است؟ ثانیاً این همه متخصص شاغل درآن وزارت به چه کاری مشغول اند؟ ثالثاً متفکر اعظم کجا در فکر زراعت است؟ درکجا؟ گندم و برنج از هند و پاکستان می آید و کوچکترین حمایتی از نظام کشاورزی بومی صورت نمی گیرد. ده ها نفر را تحت نام مشاور گرد آورده و یک تخصص دروغین درپسوند نام شان در فهرست توزیع معاش نوشته مرقوم شده است.
حالا سوال این است که مشاور زراعت اشرف غنی چند هزار دالر معاش می گیرد؟