-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۳, شنبه

خبری که بیشتر داغ به دل آدم می گذارد

گرفتاری 6 نفر به جرم انفجار پایه برق در میربچه کوت، صرفاً یک خبرمعمولی روزانه است. بعد از آن هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. نهایتاً به خاطر شرم روی عوام و خواص، یک چند سال حبس برای شان ابلاغ شده و تمام. آن ها هم در زندان ریش می گذارند و به عابدان دروغین تیدیل شده و به مرور محترم شمرده می شوند. مشت آهنین، گیوتین و ارادۀ قاطع و خونین برای بازگرداندن نظم وثبات ضرور است. اول باید دزدان و خائنان رده اول در دولت و غاصبان لقمه های دهان مردم را گرفتار و سرکوب کرد. درافغانستان، به جای علت و ریشه، معلول هدف گرفته می شود.