-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۶, سه‌شنبه

از سران داعش در امنیت ملی چه کسانی بازجویی می کنند؟


منبع ویژه امنیتی گزارش می دهد که کار تحقیقات از سران داعش که به چنگ نیروهای امنیتی می افتند، به جای بازجویان ریاست امنیت ملی، از سوی یک تیم خاص وابسته به شورای امنیت پیش برده می شود. 
درگزارش قید شده که علت این دوگانه گی درسکتور امنیتی، جلوگیری از افشای افراد و حلقاتی در داخل دولت است که با شبکه داعش در ارتباط هستند. تیم ویژه شورای امنیت به داعشی های بازداشتی تعلیم می دهند که دربازجویی های خویش چه بگویند. 
فی المثل، هیچ یک از سران و اعضای داعش برخلاف گذشته دراظهارات خویش از هادی مسلمیار و دیگر افراد ارتباطی شان در دولت حرف نمی زنند. 
جالب این جاست که بازجویان صلاحیت حتی یک حرف درشت دربرابر رهبران داعش را هم ندارند. کمره های ناظر در لایه لایه دفاتر نصب اند و از سوی ناظران خارجی دیده بانی می شوند؛ بنا برین هیچ یک از تروریستان خون آشام زیرفشار بدنی قرار نمی گیرند. 
گزارش دیگری می گوید که استاد سیاف نیز از طریق مسلمیار به دسته جات داعش درارتباط قرار گرفته است. معلوم نیست که این نوعی سفارش است یا امر دیگری!