-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲, جمعه

حکومت بلک واتر به جای جمهوریت می نشیند

در چشم انداز اوضاع جاری چه چیزی را می بینیم؟
اشرف غنی درپنج سال حکومت اول خود تا توانست صف شکنی، نفاق اندازی پترول پاشی بر آتش قومیت کرد تا در قدرت باقی بماند. پل های حمایتی خود در سطح سیاستورزان رقیب را پشت درپشت خراب کرد. از پروژه امریکا اطلاع نداشت که او را دور زده و درغیاب فیصله دیگری کرده بودند: کنار آمدن به طالب و پاکستان
کنار آمدن با پاکستان و طالبان همچنان کنارآمدن با ایران و عبدالله. امریکا می داند که بدون گروه های مجاهدین، هر رویکرد سیاسی درافغانستان نتیجه نمی دهد. اکنون بلک واتر افغانی دو نسخه دارد. نسخه طالب و نسخه ضد طالب.
ما اکنون در راستای تشکیل یک دولت عبوری بلک واتر هستیم. 
از نظر امریکا، طالب، شاخه رادیکال بلک واتر و ضد طالب نمونه نرم افزاری آن است که تلاش صورت میگیرد که یک دولت تعامل ایجاد شود. دولت تعامل مرکب از طالبان و ضد طالبان است تا فشار اقتصادی از سر امریکا کم شود. آیا چنین خواهد شد؟
بعید است.
ازقبل می توان حدس زد که درین میان، اشرف غنی و گروهش درهمین دو شاخه بلک واتر رادیکال و میانه رو ادغام خواهد شد.