-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۰, شنبه

کارمند آی اس آی رئیس مبارزه با رشوه و فساد شد


به حواله منابع امنیتی، عبدالقیوم نظامی که از سوی حلقات مرموز دولت به حیث رئیس دادستانی ارتشاء و فساد در لوی سارنوالی از اجنت های شناخته شده آی اس آی است.

وی در زمان حکومت طالبان، مدیر تحقیق ریاست یازده امنیت بود. رئیس ریاست یازده ملا روحانی نام داشت. قیوم نظامی صد ها تن از جوان های سمت شمال را زیر سوته و شلاق به کام مرگ داده است. از متهمان پول و سلاح تقاضا می کرد؛ اکنون مناسبات چرخش معکوس گرفته و رئیس دادستانی مبارزه با فساد شده است!

وی درین پست مطابق برنامه محوله شبکه ای خاص تشکیل داده و اکنون توجه خود را روی دوسیه های طالبان متمرکز کرده است. جنبه دیگر کار قیوم نظامی، دوسیه سازی بالای افراد و اهداف مشخص است.
درشعبات امنیت ملی، گزارشات متعددی در رابطه با جرائم وی وجود دارد اما این جاسوس آی اس ای از سوی ارگ حمایت می شود. امنیت ملی همچنان از رابطه قیوم نظامی با امجد اقبال کارمند آی اس آی آگاهی دارد؛ ولی از بیم فشار و تهدید مقامات در ارگ، جرئت اقدام علیه او را ندارد.