-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۶, جمعه

من از یادداشت مرسل مهر ترسیدم؛ شما چطور؟

حالا مدلل باشید که طالب قدرت را می گیرد!
با رعایت احترام به شخص مرسل مهر به حیث یک هموطن دارای حقوق مدنی و سیاسی، ازانتصاب وی در وزارت دفاع درحال جنگ و تابوت کشی، هراسان شده ام.
ممکن است این حساب کاربری ساخته گی باشد. اما موارد حقیقی در دستگاه حکومت درین رابطه وجود دارد.

سپردن کار به اهل کار این گونه نیست. غنی دیوانه مشورۀ درست بدهید که فرصت نجات ملی به سرعت درحال فوت شدن است.

در اوضاعی که طالبان بلک واتر، جنگ پخته، میرغضب، آبدیده در آدم خواری، سر از نو از سوی امریکا و عربستان تجهیز شده و تولیت ارگ کابل و سرنوشت افغانستان به آنان هدیه شده است، ازبی شعوری جنون آمیز وسبکسری مدیریت جنگ از سوی گروه جاهل اشرف غنی، ترسیدم؛ برای اولین بار از هول احتمالی سقوط کابل ترسیدم.

 برای اولین بارتیغ شومی در دلم خلید:
طالبان می آیند و افغانستان را یک باردیگر غرق می کنند.