-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۳, شنبه

چیستان بی جواب تاریخی

اسماعیل یون می گوید که دکترعبدالله کدام برنامه ای ندارد. ما هم سال هاست به این سوال پاسخ نیافته ایم که برنامه وی چی است؟  خواست گذار از سیستم متمرکز به نظام صدارتی، برنامه ای است که از گذشته وجود داشته و تا کنون محقق نشده است. این شعار عبدالله هم نبود و از نظر عملی معلوم می شود که حالا هم نیست.
پس برنامه عبدالله در نظام سازی و انتظام اقتصادی و اجتماعی افغانستان چی است؟
این یک چیستان بی جواب تاریخی است. اسماعیل یون، در واقع دم تبر را درست به هدف زده است.