-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۴, چهارشنبه

نبرد ناگزیر با «صلح» جهنمی خلیلزاد

نمک پاشی مایک پمپئو بر زخم افغانستان
فلوت بازی پمپئو خان، بیانگر اوج دیده درایی دربرابر مردمی است که در دریای خون شناور اند. طالبان بلک واتر اکنون متحد امریکا وجاده صاف کن نا همواری های بعدی اند. سهل و ساده است فهمیدن این حقیقت که نسخه پیچی پمپئو و خلیلزاد اکنون پذیرش تروریزم ( طالبان) و جنگیدن مشترک برضد هستی افغانستان است!

 وزیرخارجه امریکا نصیحت کرده است که دولت افغانستان وطالبان دست به دست هم دهند تا عوامل حملات دیروزی بر ننگرهار و بیمارستان مادران در دشت برچی کابل را به دادگاه بیاورند!

خلیلزاد حالا از اختراع « یک دشمن مشترک» جدید خبر داده است که نام اصلی اش طالب، اما درجستجوی نام تازه برای آن اند. نام داعش خاک خشکی بود که بر دیوار نه چسپید. وقایع سوریه و عراق نشان داد که فشارهای بازدارندۀ روسیه، ایران و هند علیه مفرزه «دشمن مشترک» متوجه افغانستان شدنی است.
«مرحله جدید جنگ امریکا درافغانستان» ممکن است قدرت های منطقه ای را مستقیم به میدان درگیری بکشاند. زیرا، دورۀ جنگ های نیابتی درافغانستان به سرآمده است.
از وضعیت همچنین برمی آید که مقاومت ملی ( جنگی) برای بقای کشورشکل خواهد گرفت؛ اما مردم افغانستان زود تر با کدام جبهه بجنگند؟