-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۵, دوشنبه

پاسخ سر دستی به حکمتیار

گلبدین حکمتیار ظاهراً از سقوط دولت فعلی بعد از رفتن قوای خارجی به تشویش شده است.

 ایشان از ناحیه تأمین بودجه ماهانه و خرج اقامتش در دارالامان نگران شده است؛ ورنه، وی همیشه جهر می زد که خارجی ها باید از افغانستان بروند. حالا که ظاهراً قراراست بروند؛ او به نحوی می گوید که رفتن شان خوب نیست! هرگاه خارجی ها بی رویه افغانستان را ترک کنند؛ جای حکومت را انارشی مفرزه های نیابتی می گیرد و ازنظر امنیتی هم به درگاه حکمتیار در گوشه کابل بی خطر نیست.
به حکمتیار باید گفته شود که زیاد نگران نباشد. جای خالی «خارجی» ها را « خارجی» دیگری پُر می کند. چون هیچ «داخلی» خالص و به درد بخور در افغانستان باقی نمانده است. یا بهتر است بگوئیم که نیروی داخلی بدون پشتوانۀ خارجی، درین غمسرا گذاره کرده نمی تواند. حضور خارجی ها در تاریخ افغانستان شکل پیدا و گاه نا پیدا داشته؛ اما دراصل ماجرا، یک یا دو نوع «خارجی» به شکل کابوس نرم و سخت همیشه درین سرزمین وجود دارد وخواهد داشت.