-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲, جمعه

آیا دوستم به دنبال فهیم نمی رود؟

پروفیسورلعلزاد

فهیم را پول دادند، کرسی دادند، رتبه دادند، در زیر ریش او همسنگرانش را ترور نمودند و تمام برنامه های خود را عملی کردند؛ در اخرین لحظات هم او را زهر دادند و مسمومش کردند...

حال نوبت دوستم است: او را در کنار خود گرفتند، پول دادند، وادار به پوزش خواهی از گذشته اش کردند و مقام دادند تا به کام خود رسیدند؛ حال وقت آن فرا رسیده که او را نیز به دنبال فهیم بفرستند و انتقام برادران ناراضی خود را بگیرند...

هر که ناموخت از گذشت روزگار
هیچ ناموزد ز هیچ اموزگار