-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲, جمعه

کسی از تعداد قوای امریکا درافغانستان خبر ندارد

نجیب نجیب 
آشفته گی بازار تحلیل ها پیرامون خروج آمریکا از کشور چی با شتاب و بی تأمل روان است. دغدغه ی اصلی را در سه محور بشکافید.
۱- مناسبات درونی امریکا و جنجال های پشت پرده از قصر سفید تا پنتاگون به شمول انگیزه های گاهی اجباری تحمیل شده ی غیر مرئی به ترامپ.
۲- عمق روابط احتمالی پنهان ترامپ با ماسکو و ظرفیت های احتمالی بدنام کننده ی مو‌جود علیه ترامپ در بایگانی ها استخبارات آن جا که می تواند او را به اجرای هر جبری به شمول سیاست های مربوط به سوریه  وا دارد.
۳- وجود اهداف بزرگ‌ تر دیگری در منطقه به مشاورت نزدیک اسرائیل مخصوصن زمانی که تا هنوز هیچ کسی حتا خود آمریکایی ها به جز تعداد نخبه های فوق درجه از تعداد واقعی نیرو های آمریکایی در کشور ما آگاهی نه دارند. پس کی می داند که چی تعداد نیرو ها در افغانستان هستند و نصف آن بر می‌گردند؟ در امور نظامی هیچ گاهی فریب اظهارات مقامات و ارقام رسمی را در محاسبات و‌ تحلیل های تان نه خورید که همه ظاهر فریب اند.
هرگاه این موارد پاسح یافتند، همه چیز آشکار می شود که بعید و‌ حتا ناممکن و طرح رویا رویی هم با ایران در کار نیست. مگر این که معجزه یی رخ دهد.