-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۱, یکشنبه

زنجیرۀ بدبختی افغان ها کوتاه شدنی نیست

تاجران چرس تبلیغات خطرناکی را راه انداخته اند که گویا چرس کشی و چرس خوری، دافع و ضد ویروس کرونا است!
وقتی مردم افغانستان را قناعت داده می توانند که حتی در مسجد انتحار کرده و در میان صفحات قرآن بم قالب بزنند؛ روی آوری بسیاری از مردم غافل و نادان به چرس از ترس کرونا، چندان سخت نخواهد بود. 
حکومت قوی وجود ندارد که شایعه سازان و چرس فروشان را دم چشم مردم شکم بدرد و بسته های چرس را به دهان شان بتپاند.