-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۸, پنجشنبه

«قیام» و «عثمان» بسترسازی به داعش در افغانستان است


سازماندهی «قیام» جدید علیه مدنیت، تساهل وهم پذیری در افغانستانبا تغییر مأموریت طالبان در افغانستان، جبهه تبلیغاتی و فرهنگی قدرت های بازیگر نیز با وضعیت جدید هم راستا شده است.

درنقشه «خارجی ها» اکنون وقت آن است که طالبان، مطابق احکام و فتاوی دهشت سیاسی دینی و قبیله ای، با الهام از نمونه های شکل گیری امپراتوری شمشیر اندیش اهل تسنن در عصر بربریت آسیای صغیر، به عامل مشروع در ذهن جامعه اسلام زده ( نوع طالبی) درافغانستان تبدیل شوند.

درنقش جوینده گان قدرت، سریال ترکی قیام و عثمان، در واقع تلاش نرم افزاری برای مشروعیت دهی به داعش و طالبان در افغانستان و آماده سازی این جامعۀ خمیر شده در اوهام و تشدد، به هل دادن آنان علیه ایران و آسیای میانه است. بیهوده نیست که هزینۀ سنگینی را به دامن شبکه طلوع ریخته اند. تلطیف چهرۀ منحوس شکنجه، تجاوز و سربریدن های زنده، افتخارآفرین و دادن مشروعیت قرآنی و دینی به فرهنگ آدم کشی؛ همراه با رنگ مذهب سنتی و قبیله گرایی، دقیقاً همان کردار طبیعی داعش و طالب در کشور ما را بازآفرینی و توجیه می کند.

این در واقع فتح دینی و دایمی ذهنیت مغلوب شونده گان جنگ های نیابتی درافغانستان است. 
سریال «قیام» و «عثمان» جنگ برای قدرت در عصر بدویت، با ابزار های خشونت فراتر از تصور، افراطیت لحظه به لحظه، قبیله پرستی مبتنی بر مجوز دین و شمشیر است که اثرات فرهنگی مدهش خود را بر روح و ذهن انسان قرن 21 سر از نو بازسازی می کند؛ اما نه درترکیه، بلکه در آزمایشگاهی به نام افغانستان.
سریال ناسیونالیستی، قبیله ای و خشونت پروری داعشی قیام و عثمان، در واقع سرکشی کامل ازارزش های بشری و فتح متقلبانۀ مغزهای مردم و تحریک مداوم آنان در برابر تساهل، همزیستی و مدارا است.