-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۹, دوشنبه

خنجر عبدالله باردیگر بر قبرغۀ غنی تا دسته فرو رفت

گزارش تازه می گوید که سازشنامه دکترعبدالله با اشرف غنی، گذشته از آن که در سطح میان گروهی- تباری چه تعبیرهایی از آن می شود، یک سازش منطقه ای بین قدرت های بازیگر است. شماری از «مؤقتی» بودن شغل جدید عبدالله به تشویش اند؛ اما واقعیت، عکس آن را نشان می دهد. در صورت رسیدن به هر صلحی، طرف اصلی قضیه، همان گروه های قومی و سیاسی عمدتاً «مجاهدین» خواهد بود؛ دیگرجناحی مسلح و حاضر به مقابله با پروژه بلک واتر افغانی درصحنه موجود نیست و حرف و حدیث های تنی چند، به تغییر واقعیت کمک نمی کند. 
توافق تازه بین غنی - عبدالله، ادامه همان توافق 2014 است که این بار خطرزنده سقوط در عقب دیوارهای حکومت به وجود آمده است که امریکا چنین خطری را به سود رسیدن به یک صلح ناگزیر، به سود خودش می داند. به نظر می رسد که ایران، روسیه و امریکا روی اجندای توافق حاصله درکل با هم توافق کرده اند؛ موضع هند نا مشخص است و درواقع ممکن است یک نقشه مشترک بین ایران و هند علیه روند تحویل دهی مدیریت افغانستان به پاکستان از طریق قرار دادن جریان مسلح بلک واتر جدید درهرم قدرت به وجود آید.
درهرحال، حامی عبدالله، تنها ایران نیست؛ او مانند خنجری، دو باره در گردۀ تیم غنی فرونشانده شد و بدیین ترتیب، چیزی که اصلاً مطرح نیست صلح دایمی و حتی گذرا است.
مارشال شدن عبدالرشید دوستم یک خار درشتی است که به چشم حامیان داخلی و خارجی بلک واتر افغانی فرو شده است. از نظرروحیه حاکم در داخل و لحاظ منافع کشورهای منطقه ( عمدتاً ضد امریکا) یک تعبیرمارشالی دوستم آن است که وی رهبری جنگ ملی برای بقای افغانستان برعلیه بلک واتر مشترک پنجاب و امریکا به عهده خواهد داشت. درین میان کسی که خود به خود به یک زایده بدل می شود؛ اشرف غنی خواهد بود و سپس عبدالله.