-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۹, دوشنبه

عبدالله با حمایت مشترک ایران و امریکا درصحنه حفظ گردید


این پروژه سیاسی حداکثر سه ساله است و جنگ و صلح غیرعادی آغاز می گردد و درین مدت، کسی که از صحنه می رود؛ اشرف غنی است.اگر فشار کارساز امریکایی ها نبود، اشرف غنی به اکراه حاضر می شد به عبدالله مقام یک مأموریت عادی هم را تفویض کند. این یک برنامه سه ساله است تا مقدمات جنگ بزرگ برای آسیای میانه فراهم گردد.

امریکا از نظر راهبردی، روی لگام زدن چین ( هیولای آسیایی) برنامه می ریزد؛ هرآئینه در اوج بحران کرونا، چنین پروژه ای تشدید شده است. رنج امریکایی های این است که درطراحی افغانستان جدید، به جای امریکا و ناتو، نقش چین، روسیه، ایران، ترکیه و هند کلیدی است. منابع آب افغانستان، مسیراتصال دهنده این جغرافیا، عبور لوله های نفت و گاز به سوی جنوب آسیا، مواردی اساسی در زورآزمایی های پسا توافق جدید عبدالله – غنی است. بعید است چینی ها به پروژۀ پر سود انتقال گاز ترکمنستان به وسیله شرکت امریکایی بی تفاوت نگاه کنند.
غنی درنیمۀ راه از محاسبه حذف می شود.
اقشار مختلف، نباید بیش از آنچه عبدالله انجام داده، به کارورزی و کفایت وی امیدوار باشند. عبدالله در سه دورۀ شکست، اثبات کرد که تغییر ساختار نظام سنتی و متمرکز قریب سه صد ساله، از توان وی بالا است. او تا همین جا به آخر خط رسید. دگردیسی روزگار، کس دیگری را جایگزین وی می آورد.
آرمان عمومی برای تغییر عادلانه درساختار قدرت، یک پروسه دردناک و درازمدت است وهرچه بحران مغلق می شود، جاذبه این مطالبات افزون تر می شود.

درجنگ یا صلح پس ازین، طالبان مجبور اند یا ائتلاف ضد طالبان یا بجنگند؛ یا به یک ساختار عادلانه تن بدهند. مانع اصلی برای پروژه بلک واترافغانی، غنی نیست؛ قدرت های جایگیر در صفحات شمال، شمال کابل، گردنه های هندوکش و پنجشیر است.
 گزارش ها مشعر اند که پاکستان از جنگ بی هوده سالیان قبل با قدرت های بومی شمال افغانستان درس گرفته است و خیلی علاقه مندِ تشکیل یک حکومت مشترک آن ها با طالبان است. درین کش وگیر، تنها کسی که از صحنه می رود؛  غنی است. اما همانند ده سال اول پس از سقوط طالبان، بازهم رهبران نظامی و سیاسی ضد طالبان در معرض ترور و حذف قرار دارند. بازی خطرناک در پیش روست؛ درحدی که امکان لشکرکشی های مستقیم قدرت های منطقه و جهان در نبردگاه بی صاحب افغانستان مساعد شده است. نخستین ضربات از روسیه می آید؛ هرگاه، پروژه بلک واترجدید به حیث عامل پیش رانش دسته جات می درآوردی داعش ازبک، ترکمن، تاجک و چچینی به کار گرفته شود.