-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۷, چهارشنبه

دلالان بستر درمرکز سوق واداره جنگ


عسکریار پیژندوال وزارت دفاع با حفظ وظیفه رسمی، به عنوان سازمانده انتقال دختران به مهمان خانه های افسران ارشد تعیین شده است.قرار گزارش مؤثق، شخصی به نام عسکریار از سوی اسدالله خالد به حیث پیژندوال وزارت دفاع مقرر شده است. این شخص، متخصص شناخته شده در دلالی بستربرای افسران ارشد است تا یک افسر مسوول در وزارت جنگ.

وی از ولسوالی تگاب است و درضمن کارنامه های خود، فردی بغایت متعصب و از فعالان سرشناس شبکه مخکشیزم درامورتعیین کادرها است.
درگزارش آمده است درحالی که دشمن به طور مشخص نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را هدف گرفته، درمرکز سوق و اداره کشور به غیر از انتقال دختران به مهمانسراهای افسران ارشد به شمول اسدالله خالد و پارتی های بی وقفه شبانه در میان مدیران ارشد دفاعی هیچ اولویت دیگری به چشم نمی خورد. عسکریار در رأس مجلس آرایی، رشوه گیری و حق گیری از قوماندانان قول اردو، فرقه و لوا های پرعاید قرار دارد.