-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۳, شنبه

مذاكرات موفق يا تفاهمات ناكام؟


آينده نزديك كشور و سرنوشت مردم مظلوم ما مانند هميش در هاله ابهام قرار دارد.
محراب الدین «مستان»قسمي كه ميدانيم، در تاريخ بشريت همواره اختلافات يا سوء تفاهمات وجود داشته است. داشتن اختلافات يك امر عادى است و حتى مثبت هم ارزيابى شده ميتوانند. در ديموكراسى اختلاف نظر يك اصل مي باشد. اساس ديموكراسى به اين است كه به مردم عام افكار و راه حل هاى مختلف به نمايش گذاشته ميشود. بعد مردم نظر به آكهى و قضاوت هاى شان يكى از افكار و راه حل ها را به شكل از اشكال انتخاب مينمايند. بعد از شمارش شفاف و مشخص شدن اكثريت، نظام ديموكراسى؛ در يك فضاى خون سرد و حسن نيت، براى مدت زمان مشخص تشكيل ميگردد. تا اين جا بايد همه مردم موافق باشند.

در ديموكراسى واقعى و مدرن، احترام به همه مردم، نبود تبعيض، صداقت و شفافيت مطلق در پروسه انتخابات، حسن نيت، همكارى سالم همه طرف هاى ذيدخل از جمله شروط اساسى و بنيادى محسوب ميگردد. اگر موارد فوق مراعات نگردد، پروسه ديموكراتيك بوده نميتواند. و نظام كه تشكيل داده ميشود، نظام مردمى نبوده بلكه يك نظام تحميلى و ضد مردمى تلقى ميگردد.

اين را هم ميدانيم كه امكان دارد در جريان پروسه بعض سوء تفاهمات يا اختلافات به ميان آيد. براى رفع سوء تفاهمات يا اختلافات مذاكرات سياسى شفاف، مطمئن، سالم در فضاى حسن نيت و اعتماد ميان همه طرف ها امكان پذير است. در غير آن مذاكره تلقى نشده بلكه معامله سياسى محسوب ميگردد. وقتيكه كار به معامله سياسى رسيد، ديگر راه ما از مسير ديموكراسى منحرف گرديده و نتايج آن مثبت، موفقانه و قابل اعتماد نميباشد.

در اين شب و روز اوضاع سياسى كشور در حالت كاملا سر در گم قرار گرفته است. بعد از انتخابات پرچالش و ناكام سال گذشته ما در بن بست سياسى وخيم قرار گرفته ايم.

- تيم "دو لت ساز" با تقلبات مهندسى شده و تخلفات سازماندهى شده، مانند پنج سال قبل، باز هم نتوانست راى اكثريت مردم را كسب نمايد. در نهايت به ميل خود خود اش را برنده انتخابات اعلان داشته و ميخواهد به طريق دلخواه خود براى پنج سال ديگر در قدرت بماند.
اما مردم ما ميدانند كه رهبرى تيم دولتساز فكر سالم و ذهنيت خير در سر ندارد. تا به حال در هيچ مورد صداقت و موفقيت نداشته بلكه غرق در تبعيض و انواع فساد ميباشد.

- تيم "ثبات و همگرايى" در حالي كه مانند انتخابات ٢٠١٤، بيشترين راى پاك را كسب كرده، اما به خاطر جلوگيرى از خشونت و عميق شدن بحران، بار اول تن به يك تفاهم سياسى غير عادلانه داد، اين بار نيزمصروف يك سلسله مذاكرات غير شفاف و گنگ مي باشد.
بنابر آخرين آوازه ها، احتمال ميرود كه بار ديگر شاهد يك معامله سياسى غير عادلانه باشيم. تيم "ثبات" راى بيشتر، اعتماد مردمى مستحكم دارد. چون فكر خير و نيت پاكتر دارند، در مذاكرات قبلى از خود گذرى نموده "حكومت وحدت ملى تحت زعامت دوگانه" را پذيرفتند. اما نتيجه پرچالش و ناكام ارزيابى گرديد. اگر اينبار از مذاكرات سياسى سالم و سازنده به طرف معامله گرى قدم گزارند، هم اعتماد و محبوبيت مردمى را از دست ميدهند و هم قمار "معامله سياسى" را مي بازند.

- طالبان هم بعد از امضاى تفاهمات شان با ديپلومات هاى امريكايى با روحيه پيروزمندانه به حملات شان ادامه ميدهند و در آرزوى "فتح " پايتخت و احياى مجدد "امارت" شان ميباشند.

آينده نزديك كشور و سرنوشت مردم مظلوم ما مانند هميش در هاله ابهام قرار دارد.