-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۶, جمعه

داعش و آن هم از نوع خراسانی!! یک پدیده خیالی است

همه چیز دراتاق های استخبارات چند کشور در جریان است. آن چه را که ما در صحنه می بینیم، واقعیاتی است که حقیقت آن خیلی پیچیده است. اما وقتی تعامل استخباراتی بین کشور ها به یک نتیجه ای می رسد، مظاهرآن درصحنه واقعیت، زنده تر به چشم می خورد که قابل تفسیر می تواند باشد. مثلاً روسیه در مشروعیت دادن طالب، بیشتر از امریکا پیشدستی راه انداخته.  هدف روسیه، پذیرش صورت صوری طالب ( گروه محلی بی خطر) در کنار صورت تروریستی آن نیست؛ آن ها هم وغم شان این است که یک بار پای امریکا را ازین جا کوتاه کنند؛ آنگاه، بازی شکل دیگری به خود خواهد گرفت که از اکنون هیچ کس قادر به پیش بینی آن نیست. 
هیچ کشوری به طالبان مشروعیت داده نمی تواند؛ حتی امریکا. امریکا طالب را به حیث وسیله ارزان برای رسیدن به مانورهای خود علیه دیگر قدرت استفاده می کند؛ دیگرقدرت ها هذالقیاس. امریکا قصد دارد سنی مذهب های رادیکال افغانستان را به جان ایران هم بیاندازد که البته مطلق شکست خواهد خورد؛ مگر این که داعشی ها را از سوریه و عراق به مرزهای ایران برساند و درپسوند نام شان بنویسید: خراسان. یعنی افغانستان برای امریکا به حیث میدان مدنیت و آرامش دیگر مطرح نیست وهرچه ازدستش پوره است انجام می دهد. بنده فکر می کنم که این محاسبه به زودی، مثل یک سیلی آتشین به صورت امریکا اصابت خواهد کرد. ضدیت و نفرت نسبت به امریکا درافغانستان درحال تسری و همه گانی شدن است. قدرت های ضد یا رقیب به امریکا روی همین نفرت و انرژی های خطرناک سرمایه گزاری خواهند کرد. امریکا توان برقرارساختن تروریزم بر سرنوشت افغانستان را ندارد.