-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۲, دوشنبه

چرا شورای کوهدامن سکوت کرده؟

اطلاع واصله از شمالی

پس از گرفتاری انجنیر شاکر  معاون شورای کوهدامن و داکتر ناصر  عضو کمیته صحی این شورا به جرم همکاری با گروه  داعش، هیچ صدایی از آدرس رسمی شورای کوهدامن شنیده نشد؟

قرار معلومات  دقیق  ورثه انوردنگر که با امان الله گذر و چندین قومندان دیگر دشمنی شخصی هم دارند و در گروه طالبان فعالیت دارند،  در چند سال اخیر  در شکردره و گلدره  دوباره فعال شده و حتی تحرکات هم دارند.
رهبری شورای کوهدامن به عده ای از بزرگان این شورا  اجازه داده تا بستر فعالیت به داعشی ها را هم در کوهدامن مساعد کنند تا جلو طالب ها گرفته شود.
داعشی ها از نظر اعتقادی  سلفی های افراطی استند که با طالب ها  تضاد شدید اعتقادی دارند و در حال حاضر  هر دو  گروه در شمالی  حامیان خود را  دارد.
انجنیر شاکر که از قومندان های حزب اسلامی بود ولی پس سقوط دولت داکتر نجیب  رابطه خود را با حکمتیار کم کرد و بیشتر با ملاتاج محمد مجاهد و امان الله گذر در تفاهم و همکاری بود و نزد علمای سلفی نیز دروس دینی خواند و در چند سال اخیر  مدافع ملاهای سلفی در کوهدامن بود، در گذشته نیز اعضای خانواده او در گروه داعش کشته شده بود