-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۱, یکشنبه

عرض حالی به مارشال صاحب دوستم!

عثمان نجیب

مسامحۀ غیرضروری و عاجل تان در برابر غنی و ارگ، نه دیپلماسی ضروری بود،  نه گذشت ‌و‌ نه مصلحت به جا.ورود تان درمیدان حق طلبی سیاسی به عنوان مارشال مقتدر و دارای پشتیبانی میلیونی؛ سپس نزول بی جای تان در پوشانیدن جنایات غنی، جای گاه خالی گارگزاران آگاه را در حول و حوش شما به اذهان تداعی کرد. می شود که تغییری در روی کرد تان وارد کنید؟  
در غیر آن با این لشکر به اصطلاح مشاور که احتمالن دو یا سه تن شان آگاه باشند و به شما دسترسی نه داشته  باشند، و‌ متباقی همه معاش بگیر ها و قدرت نما هایی اند که در اطراف کوکب قدرت تان فقط خود را مطرح می کنند؛ ره به جایی نخواهید برد.
 از گذشته ها سید نورالله را به یاد آورید که هنوز جوان‌ بی تجربه ای بیش نه بود و در رهبری مدیریت عمومی امنیت جوزجان قرار داشت و‌ پس از همگامی با شما  به کجا رسید و‌ حالا کجاست؟ از ایشچی یی که چی استفاده  هایی از شما نه کرد و در کجای قدرت که نه ایستاد  و حالا چی کرد؟ از فوزی و شاکر کارگر و از نسل نو حد اقل چند تایی شان مثل ساعی و فایق خلاصه کدام شان را نام ببرم؟ 
من از نسل گذشتۀ مرتبط با شما اکثریت شان را بهتر می شناسم؛ همان ‌گونه که‌ نسل جوان را نه می شناسم. چون یار روز های دشوار بودیم. بر عکس این چند تا انگشت شمار، میلیون ها جوان، پیر، زن و مرد در کنار شما ایستادند و‌ می ایستند. از تمام اقوام و رو شن‌ فکران و اهل کسبه و عوام. اگر توجه نه کنید، باز هم تجارب تلخ گذشته تکرار می شوند. تکانه یی در روش کاری تان به وجود آورید، خانه تکاتی کنید، سطح باور به دیگران را بالا ببرید و از دلقکان دربار تان بکاهید. انتظار صحبت بسیار بلند از شما بود. صحبت نه از منظر گرامر و دستور زبان. بلکه با همان‌ زبان شیرین‌ عامیانۀ تان، ولی سخنان‌‌ کارگر و شمرده از موضع اقتدار تان و حفظ تناسب گفتار که  یکی دیگری را نفی نه کند و در نتیجه سبب استفادۀ رقیبان‌ تان‌ که کم‌ هم نیستند، نه گردد. 
مگر  دهۀ شصت و دو سال‌ اول دهه هفتاد زمان های خوبی نه بودند که بسیار مشاور نه داشتید؟ و حتا اکثر کسانی که ما و شما خوب تر می شناسیم‌‌،
نه می خواستند با شما‌ نزدیک باشند و یا شما را در عروج‌ ببینند. حالا که در گیر و دار توطئه های گونان دست‌ و پنجه نرم می کنید،، بر تجدید روابط تان بیاندیشید.