-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۳, شنبه

مارکیتنگ آریانا سعید به پذیرایی از داعش

لعنت به تروریست های بی نام و نشان بعد از 19 سال آریانا سعید در آهنگی تازه به نام «لعنت» ناگهان گرد وخاک راه انداخته و ظاهراً در ذوق و انگیزۀ عوام نیز اثر کرده است. اما او سرود خوان نیرویی است که تازه به میدان آورده شده است.
آریانا سعید، یک فعال کلیپ وپولساز است و نشر این آهنگ با تبلیغات مقدماتی به هدف تولید توهم و ترویج ترس از گروه خیالی داعش در روح و ذهن مردم همزمان است. این آهنگ از فرآورده های بعد از امضای پیمان سیاسی و نظامی بین امریکا و طالبان است؛ ورنه، آریانا سعید 19 سال وقت داشت چنین سرودی بخواند که نخواند.

حالا چی اتفاق افتاده؟
این آهنگ درست در زمانی ساخته و انتشار یافته که از ترمپ تا خلیلزاد، رسماً وبا لگدمال کردن خون ده ها هزار جوان مدافع جمهوریت و مدنیت درافغانستان، درتلاش سفید کردن سیمای سیاه طالبان «لعنتی» اند. این آهنگ به نفع طالبان و تلاش برای پذیرایی از یک ترس جدید است. او باری به دستور ناتو درغیاب نماینده دولت افغانستان ناگهان عقب میزخطابه آورده شد و عباراتی فرمایشی را بر زبان آورد. 
 آریانا سعید، برای اجرای ترانه «لعنت» مرتکب اشتباه زمان نشده، بلکه به حیث بخشی از پروژۀ داعش هراسی پسا توافق، در ازاء دریافت پول از نهاد های ناتو و امریکایی، به تروریست های بدون نام و نشان، «لعنت» کرده است؛ نه به تروریستان واقعی و حاضر درصحنه از قبیل طالبان و شبکه حقانی. عیناً مانند اعلانات تجارتی مرموز، بدون منبع، فاقد نام، با چهره های دروغین آدم هایی دستمال به سر به جای لنگی، که پیوسته از شبکه طلوع نشر می شوند.
دراعلانات گفته می شود که «تروریستان خارجی» مسلمانان را می کشند. یعنی دیگر تروریست داخلی که نامش طالب است، وجود ندارد!
 توپخانه تولید هراس در روح مردم از آدرس دسته جاتی مفقود آغاز شده است تا آرام آرام رویکشی شود بر جنایات مدهش طالبان و شبکه حقانی در خاطره های مردم و بدین ترتیب، زمینه برای قباحت زدایی از طالبان فراهم آید که اکنون مأموریت بلک واتر نظامی و سیاسی به آنان واگذار شده است.
این پروژه شکست خورده، تا مدتی نا معلوم به انارشی دامن خواهد زد.