-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۸, پنجشنبه

سرکوب دروغین داعش در شکردره


امنیت ملی مدعی است که هسته داعش را در شکردره تارومار کرده است. چطور شد که یک دم داعش درشکردره مرکزیت ساخته است؟
گزارش مشعر است که این هسته سرکوب شده، آن عده گروپ هایی اند که با پیمان امریکا – طالب مخالف اند و طالبان، اطلاعات و جزئیات را در باره این گروپ های سرکش به امریکایی ها می دهند و کار به سرکوب ناگهانی داعش می رسد که همانا طالبان اند.
مورد دوم این است که هم دولت و هم امریکایی ها به گروه های مسلح درهرجایی که هستند فشار می می آورند که بساط خود را جمع کرده، به شمال افغانستان بروند و تجمع کنند. قرار است همه درمرزهای کوهستانی با چین مستقر شوند و درآن جا به وسیله طالبان، داعش، جندالله و حرکت اسلامی ازبکستان تقویت شوند.
نکته دیگراین است که گروپ های مسلح نباید درچهاراطراف بگرام پرسه بزنند. باید مسیر صاف باشد.