-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه

امان الله گذر هم موقف اش را آفتابی کردامان الله گذر که عضو ارشد شورای شمالی بزرگ بود در جریان کمپاین های انتخاباتی  نیمه خاموش بود و نمی گذاشت که چهره جدید در حوزه شمالی از طرف تیم ثبات و همگرایی قد بلند کند اما خودش هرگز در هیچ کمپاین علنی در کنار داکتر عبدالله ایستاد نشد.

عصر روز ۱۴ ثور   او و حاجی الماس و اقبال صافی در منزل امان الله گذر نشست سه نفری داشتند تا شورای شمالی بزرگ را بیشتر از گذشته در کنار اشرف غنی فعال بسازند و به گروههای اپوزیسیون  بویژه جوانان تاجیک اجازه ندهند که در شمالی بر علیه حکومت دست به مخالفت بزنند.