-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۹, دوشنبه

تلخنامه ای بر زوال سوم جلالت ماب

عبدالشهید ثاقب

سلام آقای غنی!
من اگرچه مخالف تفکر شما هستم، اما برای تان خسته نباشید عرض می کنم.
ثابت ساختید که در آشتی با خویشتن زندگی می کنید، میان حرف و عمل تان تناقض نیست و به برنامه های تان وفادار هستید.
ثابت ساختید که یک مشت آدم هایی که شب و روز داعیه تمرکززدایی سر می دادند و لاف های گزاف می زدند، فقط منتظر امضای شما برای تقرر در یک ماموریت دولتی بودند. ثابت ساختید که برای این ها فقط یک استخوان کافی است تا از عربده کشی دست بکشند.
ثابت ساختید که واقعا شما برنامه دارید و این ها فقط شبنامه.
چه خوب نقاب از چهره این شیادان برداشتید! چه خوب رسوایی شان کردید! چه زیبا جوجه شان ساختید!
آفرین تان!
می ماند مساله تمرکززدایی. من باور دارم روزی مردم این داعیه را عملی خواهند کرد و آنگاه با این معامله گران نیز تصفیه حساب خواهند نمود!