-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۰, شنبه

تاریخ را آدم های غیرعادی می سازند

کتاب جمهوری اول ترکیه، برگ های 33، 34 و 37

خانم گابور پیشخدمت مصطفی کمال اتاترک قیافۀ او را این چنین مجسم کرده: « مثل این بود که به مرد کوری نگاه کنید که درعین حال با نگاهش انسان را سوراخ می کند. زیاد می خندید و بی وقفه مشروب می نوشید.
اتاترک با آن که محبوب نبود، به سرعت ترقی می کرد. به قدری خود خواه بود که می گفت: حق با من است، دیگران اشتباه می کنند. سخت میگسار و زنباره بود. با احدی واقعاً صمیمی نبود. ژنرال لیمان فون فرمانده آلمانی گالیپولی می نویسد: این مرد را نمی شد برای مدت درازی سد کرد.