-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۲, دوشنبه

معمای تسلیمی عبدالجلیل بختور به طالبان


او امتیاز شهروندی ایران را داشته و با سرداران سپاه ایران از قدیم ها هم دست است. 

اطلاع واصله بیان می دارد که ضابط جلیل بختور  که بعدها رتبه جنرالی گرفت، از بزرگان قوم نورزی و نواسه سلطان محمد خان نورزی است که عضویت تنظیم محاذ ملی به رهبری گیلانی را دارد و از دیر زمان با قرارگاه انصار سپاه پاسداران  رابطه نزدیک دارد.

خانواده آن ها که در فراه زمین زیاد دارد و همه آن را تریاک  کشت می کنند. از چهار دهه به این طرف  در همکاری با سرداران سپاه پاسداران قاچاق مواد مخدر کرده اند که در سال ۱۳۷۹ش هم یک بار در مسیر راه زابل - تهران با مواد مخدر گرفتار شده بود؛ ولی سردار دهقان از فرماندهان سپاه پاسداران او را در ظرف دو هفته دوباره از قید رها کرد و حتی پرونده او از دفاتر پلیس ایران بیرون نشد.
جنرال عبدالجلیل وخانواده شان که شهروندی ایران را نیز دارند در سال ۱۳۷۴ش در تسلیم دهی فراه به گروه طالبان  نیز سهم قابل ملاحظه داشت و به خاطر این خیانت  بود که تا آخر  دوره مقاومت هدف قهر شهید احمدشاه مسعود قرار  داشت و هرگز او را نبخشید.
نزدیکان  او در حکومت کرزی نیز منصب های مهم داشتند که پس از تسلیم شدن ضابط جلیل معلوم شد که این خانواده در ۲۰ سال اخیر هم به نفع طالبان  کارهای زیادی را انجام داده است. این که بعد ازین چه اتفاقی می افتد، به زودی روشن خواهد شد.