-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۴, یکشنبه

وزارت دفاع ملی و بی برنامه گی در جبهه جنگ تبلیغاتی

خبر ارسالی به گزارشنامه افغانستان 

نیروهای قوای مسلح که در جنگ آشکار علیه تروریزم جهانی میجنگند  نیاز دارند که در کنار جنگ جبهه یی  به جنگ روانی(جنگ تبلیغاتی) نیز مبادرت بورزند.
ازاینکه همه جنگجویان افغانستان مسلمان استند و اکثریت مطلق نظامیان ما از بستر جهاد و مقاومت در قوای مسلح باقی مانده اند  و تروریست ها هم با شعار دین می جنگند، باید پاسخ شان را دین فهم ها بدهند.

در حال حاضر  ۳۰۰ بست خالی مربوط بخش عقیدتی وزارت دفاع ملی خالی است ولی رهبری آن وزارت مصروف خوشگذرانی و عیاشی با دختران پریچهره و طناز میباشد.

بخش عقیدتی آن وزارت که از مهمترین بخش های وزارت دفاع ملی است که مسولیت دارند تا سربازان و افسران نظامی را در برابر گروههای تروریستی  انگیزه دهند تا از مردم و ارزش ها دفاع نمآیند، در ضمن با وجودیکه ریس این بخش جنرال عبدارازق(ملارازق کوه صافی)    از فرماندهان دوران مقاومت است ولی به دلیل بی تفاوتی و شاید هم بی کفایتی او باعث شده که در ۳۰۰ بست خالی آن ریاست تاحالا هیچ کسی استخدام نشود و بخش های فعال دیگر آن  نیز هیچگونه مواد تبلیغاتی علیه دشمن در اختیار ندارند.
هم چنان افسران خلقی و پرچمی وزارت دفاع و داخله  بارها طرح های توطئه افگنانه را عملی نمودند که صدها افسر عالی رتبه مقاومت را که حتی بعضی شان ۵۰ ساله هم نشده بود به تقاعد سوق دادند، در حال حاضر نیز توطئه های از اینگونه روی دست دارند اما بست های خالی در بخش های عقیدتی قوای مسلح که فقط افسران مجاهدین واجد شرایط آن استند یا جوانان که فارغ التحصیل رشته شرعیات دانشگاه های کشور استند هنوز تقریباً غیر فعال است و هر روز  تروریست ها با تبلیغات ناقص شان در نقاط مختلف کشور  جوانان نا آگاه را شکار راه منحرف شان می نمآیند.