-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه

یخن گیری بر سر یک لقب پوچ و غیر اجرایی

ثبات و همگرایی دستش خالی است. ظرفیت حکومت مداری ندارد. صاحب حکومت، شب و روز مشغول التماس و گدایی برای دسترسی به یک چوکی است!
مردم با آرای خود، حکومت را دراختیار شان قرار داد. آن ها جرأت گرفتن حکومت را از خود نشان ندادند. بهترین ثبوت این که این ها سزاوار زعامت نیستند این است که بالای یک لقب پوچ تشریفاتی مارشالی، به آسانی و مفت به جان هم افتاده اند. این ها یک چوکی با عاید متوسط برای خود شان تشنه گی می کشند. شما یک دارودستۀ خود برانداز هستید؛ پس تبعات آزار دهنده ای را انتظار بکشید.