-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۱, یکشنبه

پول ترور ده فرمانده طالب تقسیم شده؛ اما فرماندهان زنده اند

گزارش اپراتیفی مشعر است که استانکزی در شش سال برضد طالب و پاکستان حتی اجرای یک حمله را اجازه نداده بود. اطلاع تازه ای که اخیراً از شعبات سری تحقیقاتی امنیت ملی به بیرون چکیده، نشان می دهد که ریاست امنیت ملی در شش سال مأموریت محمد معصوم استانکزی حتی یک عملیات ضربتی بالای باند گروپ های طالبان و پاکستان انجام نداده بود.

درخبرآمده است تمامی پروژه های عملیاتی با مخارج سرسام آور که به هدف سرکوب و محو مفرزه های طالب تهیه شده بود، از سوی استانکزی به دستور دکترغنی، لغوگردیده و پول اپراتیفی پروژه ها در نقشه های حذف مخالفان، سبوتاژ و خریداری خائنان مصرف شده است.  از جمله پول عملیاتی بالای ده تن از فرماندهان طالبان که اوراق سند ترور آن ها تهیه شده، بین استانکزی و غنی تقسیم شده؛ اما فرماندهان طالب زنده و سالم در جبهات حضور دارند.

خبر می گوید همه کارمندان حرفه ای امنیت مربوط ریاست های مختلف که برضد باند گروپ های پلان عملیاتی ساخته بودند، یکی پی دیگر از امنیت بیرون رانده شده اند. درخبراضافه شده که بعد از برکناری معصوم استانکزی، درشگرد عملیات امنیت ملی تغییرات شگرفی رونما شده و تا کنون ده ها هسته طالب و داعش متلاشی گردیده است.