-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۰, شنبه

دکانی می شناسی رستم وسهراب بفروشد؟

به انتخاب دکترصاحب نظر مرادی

کسی را می شناسی.....؟
کسی را می شناسی چهره شاداب بفروشد؟
بیک بیمار افسرده کمی اعصاب بفروشد
گلویم سخت خشکیده، خریدار دوخط شعرم
کسی را می شناسی شعر جای آب بفروشد؟
درین تاریکی مطلق که خورشیدی نمی تابد
یکی پیدا نشد تا اندکی مهتاب بفروشد
به عکس مبهم اسطوره های شعر می خندم
کسی را می شناسی قصه های ناب بفروشد؟
من از تکرار این افسانه های پوچ بیزارم
دکانی می شناسی رستم وسهراب بفروشد؟
دهان باغ را بسته غم گل های خشکیده
یکی باید به ما نیلوفر مرداب بفروشد
من از بیداری کابوس وارم سخت می ترسم
کسی را می شناسی این حوالی خواب بفروشد؟
امیر اخوان