-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۳۱, چهارشنبه

سیا لااقل از انگلیس و پاکستان عقل قرض بگیرد


شکست امریکا درافغانستان به هیچ وجه اتفاقی نبوده است. هم اکنون سرود ملی پاکستان به زبان فارسی است. این از کدام قبایل است؟

 استخبارات امریکا ( سیا) با چشم کور و گوش کر، میدان ربایی از انگلیس، روسیه، پاکستان و ایران در افغانستان را به خواب می بیند. من این را نشانۀ بارز زوال امپراتوری بانک ها و کارتل های عقل باخته آن کشور می دانم.

نکته گویی بزرگ ترین نهاد اطلاعاتی دنیا، در مورد گستره و نفوذ تاریخی و کاربرد فراگیر زبان دین و تمدن ( فارسی دری) در کل منطقه، از جمله افغانستان که مهد این زبان است؛ با عقل منجمد سخن می گوید. این کشور را چی شده است که بدون فهم پیشنیۀ تاریخی تمدنی و اقتدار فرهنگی غنامند کشور هایی که در آن می جنگد، همانند یک جنگل زادۀ بی تمدن سخن می گوید؟

کارکنان سی آی ای لااقل تحقیقات دو صد سالۀ سلف خویش ( بریتانیای کبیر) را دررابطه به تمدن های آسیایی و شناخت نامه افغانستان مطالعه کنند. هرچند قتل عام زبان فارسی دری در زمان تسلط بریتانیا بر جنوب آسیا محقق گردید؛ اما درآن عصر، شبکه های اطلاع رسانی فعال و پیوند دهندۀ دنیا با هم وجود نداشت.

ما فکر می کردیم امریکا حداقل این فراست را دارد تا با عصای مردم شناسی انگلیس درافغانستان جلو برود.
درته این نظریه پردازی سرچپه، بی گمان رازی نهفته است که با اتحاد رسمی امریکا با مفرزه های سیاسی و نظامی بلک واترافغانی ( طالبان) بی رابطه نیست.
کارگزاران دم و دستگاه درامریکا حتی به خود زحمت نداده اند درین زمینه با سخنگو و دپلومات اعزامی بلک واترامریکایی به افغانستان ( زلمی خلیلزاد)  مشوره و مفاهمه انجام دهند. از کجا معلوم که افتخارتخلیق این پروپاگند، به نام خلیلزاد دراسناد محرم قید نشده باشد.
سیامک هروی، قلم دار حوزۀ تمدنی فارسی دری نیزدر یادداشت طعنه آمیز خویش نوشت: سازمان "سیا" فکر می‌کند که زبان فارسی دری زبان ایل و قبیله‌ یی در شمال کشور است. او بعد از نزده سال فعالیت در افغانستان هنوز به زبان رسمی و ملی ما که گویندگانی در چند کشور دارد زبان قبیله می‌گوید. شما از روی همین پست تویتری "سیا" حدس بزنید که نگاه و فهم امریکا راجع به قضایای دیگر کشور ما چه گونه است.