-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۸, یکشنبه

مکثی بر یادداشت خانم سمیرا استانکزی

خانم سمیرا «استانکزی» در رابطه به استخدام بانوان در وزارت دفاع نوشته است: ٤٣٥ كمنت؛ بيشتر كمنت ها را مرور كردم
تا ديدگاه مردم را در مورد اين خانم ها بدانم أما تعداد مخالفين بيشتر از تعداد موافقين بودند
حتي شايد ٨٠٪‏ مخالف كار كردن اينها درين بست ها بودند
اما چرا؟ دليل اين همه مخالفت ها چي بوده ميتواند
آیا اين خانم ها ملامت هستند و يا كسانيكه اين ها را درين بست ها گماشته اند؟
خدمت خانم استانکزی عرض شود که مخالفت با حضور بانوان دراداره های دولت و نظام درهر سطح و به هر میزانی که باشد، بی ارزش و از روی تعصب و تنگ نظری و تبعیت از یک خرافه گرایی سنتی است. اما سوال این است که این بانوان دردفاتر وزارت دفاع دقیقاً به چی کار مفیدی مشغول اند؟

کمتر کسی از مدافعان اشتغال بانوان جوان وبی تحصیل دروزارت دفاع ذهن خود را به این مسأله مشغول می دارد. هر استخدام و گمارش، برمبنای منطق، نیاز و سودمندی مشخص صورت می گیرد. بانوان توانمند و تحصیل یافته کم نیستند که سزاوار انتصاب درمناصب مهم اند. چرا از آن ها کسی اصلاً یادی هم نمی کند؟ حتماً باید مرسل باشد یا مریم سلمانخیل از امریکا بیاید و برمسند نشیند؟
خانم استانکزی یا نمی داند یا گوش خود را به کری می زند که بانوان نورسیده و بی تجربه در مهم ترین سکتور دفاعی افغانستان چه خدماتی و برای چه کسانی خدمات می دهند؟