-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۵, دوشنبه

لعنت آریانا، هنر یا عوق مردک پروژه ای به نام سلیمان دیدار؟
عوام الناس به تبعیت از سرخورده گی های جنسی و وفور بنجل هنری دربازار بی سقف بازار آزاد، شم و طعم هنر را درهوای آلودۀ بحران اجتماعی و امنیتی به شیوۀ خودش می فهمند.

آریانا سعید سرود خوان ضد طالب نیست؛ لعنتش به طالب نیست. کارکشته های طالب کُش درآوردگاه قریب سی ساله داشته ایم؛ اما هنرورزِ طالب شکن هنوز روی صحنه نیامده است. آریانا سعید صرفاً یک مُکت هنری است.

یک مردک پروژه ای نارسیست به نام سلیمان دیدار را هم با این بیت خوان همدوسیه کرده اند و شامل قرار داد است. دایرۀ امکان بسا گسترده است. پروژه پولسازو عمیقاً اپراتیفی است و فرآورده های شعاری- سلیمانی بسیاری را شاهد خواهیم بود.

عوام الناس به تبعیت از سرخورده گی های جنسی و وفور بنجل هنری دربازار بی سقف بازار آزاد، شم و طعم هنر را درهوای آلودۀ بحران اجتماعی و امنیتی به شیوۀ خودش می فهمند.
اما خواص و عناصری که لایه زیر لایۀ اتفاقات را ازروی خرد تجربی ارزیابی می کنند؛ چی؟
سراسر این عربده را گوش دهید، شلیک درتاریکی است و هیچ طالب و تروریست مشخصی را که نام مشخص و عمل مشخص دارد، مخاطب نمی گیرد. این ترانه بی ارزش لعنت به هنر است.
آریانا و تلویزیون طلوع به عنوان بخشی از پروسه پروپاگندی پروژۀ ( ضدافغانستان) خلیلزاد، در مسیر اشتهار دهی ساماندهی شدۀ یک نیروی مسلح دیگر هستند که ظاهراً علیه طالب بجنگد. آریانا سعید و شبکه طلوع آن قدر دیوانه نیستند که خود را با طالب بلک واتر که خنده و قهرش بوی خون می دهد؛ و در یک قدمی گرفتن قدرت قرارش داده اند؛ برابر کنند.
تصور غیرازین، مطلق یاوه است. دیر یا زود این غلطی رو خواهد شد. آریانا بیت خوان فرمایشی از سوی ناتو و سفارت امریکا است تا وحشت جدید را از طریق یک ترانۀ به ظاهر ضد مرگ آوران ( تروریست) در اذهان مستمعان عوام در افغانستان جایگیر کند.
امریکا لقب تروریست را از طالب گرفته است و جریانی دیگری را می پالد تا به پیشانیش بچسباند. هنر، ارزشی مستقل ازین مقوله است واصلاً درین مبحث جایی ندارد. من نگاهی به محتوای شعار «لعنت» خواهم داشت.