-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۹, دوشنبه

این ها زمان و زمینه را به طالب باخته اند

اوضاع به نقطه ای رسیده است که اگر عطانور، ۱۰۰ بار دکترعبدالله دیدار داشته باشد؛ امرالله صالح ۳۰۰ بار با غنی، جنرال دوستم ۴۰۰ بار محقق، استاد خلیلی ۵۰۰ بار با همه این ها نشست و برخاست و مشاورت داشته باشد؛ ضیاء مسعود ۶۰۰ بار با همه ای ذوات مورد اشاره مجلس دایر کند و یونس قانونی ۷۰۰ مرتبه با همه ای حضرات یاد شده در بارۀ « ملت بزرگ» افغانستان رایزنی راه بیاندازد؛ صلاح الدین ربانی ۸۰۰ بار با همه ای اسامیان پیشگفته به مصاحبت نشیند؛ و سرانجام حامد کرزی مثل دانه های تسبیح هریکی ازین ها را به نخ خام طمعی بکشد؛ وقت طالبِ «فاتح» و مجری امریکایی شان ( خلیلزاد) هیچ شفقت و مرحمتی درحق این ها و جمیع « ملت بزرگ افغانستان» که هیچ خبر ندارند سروتۀ قضیه از کجا تا به کجا است؛ جلب نخواهد شد.
 ارابۀ به گِل نشستۀ مقاومت ملی به جلو حرکت نخواهد کرد. قرار گزارش های عمومی، اجماع منطقه ای که تا اندازه ای شکل گرفته بود، دو باره متلاشی شده است. وقت مناسبی برای این ملاقات های معیوب درنظر گرفته نشده است
همه این صدر نشینان، ظرف نوزده سال، دزدی کرده اند و برای خود دم و دستگاه آراسته اند؛ اما طالب، وجب وجب جنگیده و با عبور از میادین داغ نبرد، اینک با امریکا دست اتحاد داده و عقب دروازه های شان رسیده است. آن ها زمان و زمینه را به طالبان باخته اند.